Voorwaarden en bepalingen voor Meesa

De dienst "Meesa" wordt via het internet aangeboden door het bedrijf Meesa BV. Het gebruik van Meesa is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en condities. Het gebruik van Meesa houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk door middel van schriftelijke bevestiging door Meesa BV.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. De dienst Meesa stelt u in staat advertenties voor producten en diensten te publiceren, en te reageren op advertenties van anderen.

1.2. Om gebruik te kunnen maken van Meesa, dient u zich eerst te registreren. Na voltooiing van de registratie kunt u direct inloggen op uw account en de dienst gebruiken.

1.3. U moet de toegang tot uw account met de gebruikersnaam en het wachtwoord beveiligen tegen derden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden. 1.4. Meesa BV mag ervan uitgaan dat alle acties die vanaf uw account worden ondernomen nadat u bent ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u zijn geautoriseerd en gecontroleerd. Dit betekent dat u aansprakelijk bent voor deze handelingen, tenzij en totdat u Meesa BV ervan op de hoogte heeft gesteld dat iemand anders uw wachtwoord kent.

1.4. Meesa verwerkt uw persoonsgegevens. Voor alle vormen van verwerking in het kader van de dienstverlening geeft u toestemming. Raadpleeg de privacyverklaring van Meesa BV voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksvoorwaarden

2.1. Het is niet toegestaan om Meesa te gebruiken voor enig doel dat in strijd is met de Belgische of andere toepasselijke wet- of regelgeving. Dit omvat (onder andere) het opslaan of verzenden van gegevens met behulp van de dienst die lasterlijk, smadelijk of racistisch zijn, of om advertenties te publiceren voor zaken die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, zoals foor gestolen goederen of software zonder een geldige licentie.

2.2. Bovendien is het op Meesa verboden om:

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te publiceren waar het ongewenst is (offtopic);
  • informatie te publiceren die in strijd is met het auteursrecht of hyperlinks naar dergelijke informatie te publiceren
  • anderen te helpen bij het schenden van rechten van derden, bijvoorbeeld door te linken naar hackingtools of handleidingen voor het plegen van computercriminaliteit die duidelijk zijn geschreven om criminele handelingen uit te voeren (en niet om zich daartegen te verdedigen)
  • de privacy van derden te schenden, bijvoorbeeld door hun persoonsgegevens te verspreiden zonder toestemming of duidelijke noodzaak of door derden herhaaldelijk lastig te vallen met ongewenste communicatie
  • en om alles te doen wat in strijd is met de geldende netiquette.

2.3. Mocht Meesa BV ontdekken dat u een van de bovenstaande punten overtreedt, of een klacht ontvangen waarin hetzelfde wordt beweerd, dan kan Meesa BV ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4. Indien naar het oordeel van Meesa BV de verdere werking van de computersystemen of het netwerk van Meesa BV of derden daadwerkelijk wordt geschaad of dreigt te worden geschaad, bijvoorbeeld door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of virusactiviteit, kan Meesa BV alle stappen ondernemen die zij redelijkerwijs nodig acht om deze schade of dit gevaar te beëindigen of af te wenden. Meesa BV heeft in het bijzonder het recht om uw bijdragen naar eigen inzicht te wijzigen.

2.5. Meesa BV is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van strafbare feiten die via of met gebruikmaking van de dienst zijn gepleegd. Daarnaast is Meesa BV gerechtigd uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens te verstrekken aan een derde die beweert dat u inbreuk maakt op haar rechten of deze voorwaarden, mits de gegrondheid van de klacht duidelijk is, er geen andere manier bestaat om aan deze informatie te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij het verkrijgen van deze informatie.

2.6. Meesa BV kan alle schade die zij lijdt als gevolg van uw overtreding van deze gebruiksvoorwaarden op u verhalen. U stemt ermee in en vrijwaart Meesa BV van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit uw overtreding van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Meesa BV spant zich naar beste kunnen in om de dienst te allen tijde beschikbaar te hebben, maar geeft geen garanties over ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Meesa BV onderhoudt Meesa actief. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, ook als dit een negatieve invloed kan hebben op de beschikbaarheid van de dienst. Onderhoud wordt waar mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. Meesa BV kan Meesa van tijd tot tijd aanpassen. Uw feedback en suggesties zijn welkom, maar uiteindelijk beslist Meesa BV welke aanpassingen (al dan niet) worden doorgevoerd.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst Meesa, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Meesa BV. Geen van deze zaken mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meesa BV worden gekopieerd of gebruikt, behoudens en voor zover dwingend recht dit toestaat.

4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt met behulp van de dienst is en blijft uw eigendom (of het eigendom van uw leveranciers of licentiegevers). Meesa BV krijgt een onbeperkte licentie voor het gebruik van deze informatie, inclusief het recht om de informatie aan derden te verkopen (sublicentie) en het recht om deze informatie te gebruiken voor andere diensten van Meesa BV.

4.3. De licentie van de vorige clausule is eeuwigdurend en onherroepelijk. De licentie blijft van kracht na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke omstandigheden waarin een zwaarwegende reden daartoe aanleiding geeft, kan Meesa BV besluiten de informatie aan te passen of te verwijderen.

4.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat met behulp van de dienst naar eigen inzicht wijzigen of verwijderen.

4.5. Als u informatie naar Meesa BV stuurt, bijvoorbeeld een bugrapport of een suggestie voor verbetering, verleent u Meesa BV een eeuwigdurende en onbeperkte licentie om deze informatie voor de dienst te gebruiken. Dit geldt niet voor informatie die u uitdrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6. Meesa BV onthoudt zich van toegang tot gegevens die u opslaat of overdraagt met behulp van Meesa, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Meesa BV hiertoe gedwongen wordt op grond van de wet of een bevel van een bevoegde autoriteit. In deze gevallen zal Meesa BV zich naar beste kunnen inspannen om de toegang tot de gegevens zoveel mogelijk te beperken.

4.7. Indien Meesa BV ontdekt dat uw bijdragen door derden zijn gekopieerd in combinatie met bijdragen van anderen, dan is Meesa BV gerechtigd onder haar eigen naam of die van u rechtsmaatregelen te nemen tegen dergelijke kopieën. Alle kosten komen voor rekening van Meesa BV, maar u dient zo nodig uw medewerking te verlenen. Dit beding verbiedt u niet uw bijdragen elders te publiceren, maar strekt ertoe Meesa BV in staat te stellen op te treden tegen het kopiëren van (vrijwel) alle bijdragen aan Meesa.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Het gebruik van Meesa wordt betaald door het uitgeven van credits voor alle als 'premium' aangeduide functionaliteiten, voor elk bericht met commerciële bedoelingen dat u verstuurt,zoals nader gedocumenteerd op de website. Credits moeten vooraf worden aangeschaft.

5.2. Betaling is mogelijk via BanContact Mister Cash, per kredietkaart, via PayPal overschrijving, via paysafecard, of zoals verder toegelicht op de website.

5.3. Omdat de dienst direct op uw uitdrukkelijke verzoek wordt gestart, kan een betaling niet worden terugbetaald op grond van de Wet Koop op Afstand.

5.4. Betaling is mogelijk via automatische incasso-opdracht, door overschrijving op de rekening van Meesa BV, via iDeal online betalen, via creditcard, PayPal money transfer, of zoals verder op de website wordt uitgelegd.

5.5. Credits worden niet terugbetaald. Meesa BV is gerechtigd de geldigheid van credits die langer dan een jaar geleden zijn aangeschaft te annuleren.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van Meesa BV beperkt tot het bedrag van de door u uitgegeven credits in de drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de oorzaak van de schade zich voordeed.

6.2. Meesa BV is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. Schadevergoeding kan uitsluitend worden gevorderd indien deze uiterlijk twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Meesa BV is gemeld.

6.4. In geval van overmacht is Meesa BV nimmer gehouden tot vergoeding van door u geleden schade. Onder overmacht wordt onder meer verstaan storingen of niet-beschikbaarheid van internet, telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, rellen, verkeersopstoppingen, stakingen, bedrijfsstoringen, leveringsonderbrekingen, brand en overstromingen.

Artikel 7. Duur en beëindiging

7.1. Deze overeenkomst treedt in werking zodra u voor het eerst gebruik maakt van de dienst en blijft vervolgens van kracht tot wederopzegging.

7.2. Indien u deze overeenkomst als consument bent aangegaan, kunt u de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Niet-consumenten kunnen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3. Meesa BV is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u in de afgelopen 18 maanden in het geheel geen gebruik heeft gemaakt van de dienst. In een dergelijk geval zal Meesa BV eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

Artikel 8. Wijzigingen in de voorwaarden

8.1. Meesa BV kan deze voorwaarden alsmede eventuele prijzen te allen tijde wijzigen of aanvullen.

8.2. Meesa BV zal wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voordat deze van kracht worden, via de service aankondigen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds aangeschafte credits.

8.3. Indien u een wijziging of toevoeging niet wenst te accepteren, kunt u de overeenkomst opzeggen tot de datum waarop de wijzigingen ingaan. Gebruik van Meesa na de datum van inwerkingtreding houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde of toegevoegde voorwaarden.

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

9.2. Behoudens voor zover door dwingend toepasselijk recht anders wordt bepaald, zullen alle geschillen die in verband met Meesa ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor de vestigingsplaats van Meesa BV.

9.3. Voor elke bepaling in deze voorwaarden die vereist dat een verklaring "schriftelijk" moet worden gedaan om rechtsgeldig te zijn, volstaat een verklaring per e-mail of communicatie via de dienst van Meesa, mits met voldoende zekerheid de authenticiteit van de afzender kan worden vastgesteld en de integriteit van de verklaring niet is aangetast.

9.4. De door Meesa BV vastgelegde versie van enige mededeling van informatie geldt als authentiek, behoudens door u geleverd tegenbewijs.

9.5. Indien enig deel van deze voorwaarden juridisch ongeldig wordt verklaard, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in een dergelijk geval één of meer vervangende bepalingen overeenkomen die de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige bepaling(en) binnen de grenzen van de wet benaderen.

9.6. Meesa BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde in het kader van een overname van Meesa of de daarmee samenhangende bedrijfsactiviteiten.